Reasult Vastgoedontwikkeling; planning & control

De Reasult software maakt het rekenen aan haalbaarheid en risico’s eenvoudig. Op basis van defaults worden kosten en opbrengsten opgebouwd die je zelf naar wens nog verder aanscherpt. De stichtingskosten bestaan op hoofdlijnen uit grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten, etc. De gedetailleerde kostenstructuur is naar eigen behoefte te configureren.

Resultaat en rendement

Om de financiële haalbaarheid van het project te bepalen en te bewaken worden diverse resultaat- en rendementskengetallen gepresenteerd. Denk hierbij aan ontwikkelingswinst, onrendabele top, BAR en IRR.

Cash flows

Voor elk project(onderdeel) zijn er gedetailleerde cash flows beschikbaar. De cash flows van het project worden beïnvloed door de planning en de termijnschema’s. Inkomsten kunnen turn key dan wel in specifieke termijnen worden ingeregeld. De cash flows gelden als basis voor het berekenen van de financieringskosten.

Wil je kasstromen plannen op concernniveau? Hiervoor bieden we Reasult Financiële planning & Analyse.

Residuele berekeningen

Afhankelijk van je behoefte reken je naar de volgende posten: Aankoop grond- en/of opstallen, Bouwkosten, Ontwikkelingswinst, Huur, BAR, Onrendabele top en Koopsom.

Vastgoedontwikkeling planning en control

Grond- en gebiedsontwikkeling

De grondproductiekosten bestaan op hoofdlijnen uit verwervingskosten, kosten voor het bouw- en woonrijp maken, bijkomende kosten, etc. De software bewaakt de aansluiting tussen de grondontwikkeling en de bijbehorende gebouwontwikkeling door bouwprogramma, planning en grondwaardes te vergelijken.

Consolidatie

Om inzicht te verkrijgen in de financiële haalbaarheid van de gehele gebiedsontwikkeling worden de volgende elementen geconsolideerd:

  • Investeringskosten en opbrengsten
  • Financieringskosten, ontwikkelingskosten en ontwikkelingswinst
  • Cash flows
  • Resultaat en rendement

Ondersteuning Planning & Control cyclus vastgoedontwikkeling

Met Reasult project control monitor je de financiële voortgang van een project. Reasult ondersteunt de gehele planning & control cyclus voor de projecten die de idee fase voorbij zijn en formeel onderdeel uitmaken van de ontwikkelportefeuille. Denk hierbij aan monitoring, projectverslagen, voortgangsbewaking, besluitvormingsproces etc.

Prognose, actuals en cashflow

Om goed controle te houden op de projecten is inzicht in actuals van belang. Deze actuals staan vaak in een administratief systeem. Hiervoor realiseren we een interface om de actuals te importen. Met de vorige projectprognose en de actuals maak je nieuwe bijgestelde prognose en heb je een betrouwbaar inzicht in de cashflow van een project. Deze (samengestelde) cashflow bestaat uit een gerealiseerd deel en een te verwachten deel.Ook budgetten en verplichtingen importeren is mogelijk. Het is zelfs mogelijk om prognoses te exporteren naar de projectadministratie.

Standaard interfaces

Het plannen van je het budget en registreren van je uitgaven kun je in de Reasult software zelf doen maar het kan ook uit derde systemen gehaald worden. We koppelen met boekhoudsystemen zoals UNIT4, Cegeka DSA, AFAS, Exact of ERP systemen zoals SAP of Microsoft Dynamics. Hiervoor is een standaard open interface ontwikkeld zodat onze software niet gebonden is aan een specifiek systeem.

Vraag een demo aan!

Rapporteer de voortgang met projectpublicaties

Stel eenvoudig rapporten of publicaties op. Bijvoorbeeld voor de goedkeuring voor een investeringsvoorstel of projectpublicaties zoals een rapport aan het management over de voortgang van het project, een kwartaal- of maandrapportage. Alleen de projecteigenaar kan een project publiceren. In de Reasult software kennen we een aantal publicaties: faseverslagen, periodeverslagen en vrije publicaties.

Faseverslagen

Binnen de Reasult software ondersteunen we de projectfasering. Faseverslagen ondersteunen en borgen het besluitvormingsproces. In het proces om tot vastgestelde faseverslagen te komen, is er een scheiding van functies.

Vrije publicaties

Onafhankelijk van de reguliere rapportage kun je ook tussentijds zelf specifiek projectvarianten samenstellen. Of bijvoorbeeld wanneer er een bepaalde mijlpaal behaald is.

Periodeverslagen

Naast het variabele ritme van faseverslagen is er ook een proces met vaste frequentie voor periodieke rapportages. In periodeverslagen rapporteren we de voortgang van het project voor een periode (bijvoorbeeld maand, kwartaal). Het kent verplichte publicatietypes (bijvoorbeeld 01-2021, 02-2021, Q1-2021, Q2-2021, etc.).

  • Elk periodiek rapport wordt na een review goedgekeurd of afgewezen door een bevoegd persoon.
  • Deze berekeningen worden in de database geborgd door een publicatieproces met functiescheiding.

Rapportage en Analyseomgeving

Voor de niet-standaard informatiebehoeften is er een analyseomgeving voor specifieke ad hoc analyses op de projecten. Dit kan zowel op portefeuilleniveau als op projectniveau. Er is een standaard set rapportages beschikbaar zodat snel de juiste managementinformatie beschikbaar is. Bijvoorbeeld rapportages met financiële stuurinformatie over de ontwikkelportefeuille en ook voor planning en bouwprogramma.

Maatwerk rapportages

Voor rapportagebehoeften waarin de standaard rapportages niet voorzien, is het mogelijk om maatwerk rapportages te ontwikkelen.

Beheersing risico’s

Het is mogelijk om voor de risico’s beheersmaatregelen te benoemen en hierover te rapporteren. Zo is inzichtelijk binnen welk project er op welke risico’s actief geanticipeerd wordt of niet.

Risicomanagement projecten

De software ondersteunt je bij het kwantificeren van risico’s en hierop sturen tijdens het verloop van het project. De diverse risico’s van vastgoedontwikkelingsprojecten kunnen per project(onderdeel) in een risicoprofiel gestructureerd bijgehouden worden. Per risico worden situaties bepaald waaraan een kans en eventueel effect worden toegekend.

Portefeuilleanalyses

Op basis van de gestructureerde risicoprofielen van de projecten kunnen er portefeuilleanalyses worden gemaakt.

Borging kwaliteit en projectgeschiedenis

De Reasult software zorgt voor uniformiteit en vergelijkbaarheid in de tijd. Alle informatie over de projecten wordt op dezelfde manier in de database opgeslagen. Hierdoor heb je een overzicht van de gehele projecthistorie. Bovendien werkt iedereen in hetzelfde uniforme model. Het versiebeheer is goed geborgd en er is minder kans op fouten.

Vastgoedontwikkeling - Controle op data

De control functie geeft inzicht in de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie. Alle data wordt in een gestructureerde management database opgeslagen.

Wil meer informatie over onze software?

Vraag een demo aan Download Brochure