Grondontwikkeling

Investeringskosten en opbrengsten
De investeringskosten en opbrengsten worden opgebouwd aan de hand van de gangbare principes van het vastgoedrekenen. De kosten en opbrengsten worden in eerste instantie opgebouwd op basis van zogenaamde defaults en vervolgens steeds verder aangescherpt door de ontwikkelaar. De grondproductiekosten bestaan op hoofdlijnen uit verwervingskosten, kosten voor het bouw- en woonrijp maken, bijkomende kosten, etc. De gedetailleerde kostenstructuur is naar eigen behoefte te configureren.

Cash flows
Voor elk project(onderdeel) zijn er gedetailleerde cash flows beschikbaar. De cash flows van het project worden beïnvloed door de planning en de termijnschema’s. De cash flows gelden als basis voor het berekenen van de financieringskosten.

Resultaat en rendement
Om de financiële haalbaarheid van het project te bepalen en te bewaken worden diverse resultaat- en rendementskengetallen gepresenteerd. Hierbij valt onder andere te denken aan ontwikkelingswinst en IRR.