Certified by Deloitte

Deloitte heeft in opdracht van Reasult het stelsel van interne controlemaatregelen in het product Reaforce beoordeeld. Het onderzoek is erop gericht vast te stellen in hoeverre de applicatie in opzet en bestaan voldoet aan daaraan redelijkerwijs te stellen eisen van exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid en continuïteit.

Toelichting kwaliteitsaspecten:

  1. Integriteit: de redelijke zekerheid dat de invoer en verwerking van gegevens juist, volledig en tijdig geschiedt.
  2. Exclusiviteit: de redelijke zekerheid dat de invoer, verwerking en kennisname van gegevens slechts door geautoriseerde personen kan plaatsvinden.
  3. Controleerbaarheid: de redelijke zekerheid dat het pakket voldoende aanknopingspunten biedt voor een effectieve en efficiënte controle in de gebruikersorganisatie.
  4. Continuïteit: de redelijke zekerheid dat de applicatie beschikbaar is en de gegevensverwerking ongestoord voortgang kan vinden.

Op grond van het onderzoek is Deloitte van mening dat het product Reaforce in opzet en bestaan voldoet aan daaraan redelijkerwijs te stellen eisen van exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid en continuïteit.

Het onderzoek

Deze beoordeling is uitgevoerd door middel van documentatie review, visuele waarneming ter plaatse en het testen van aanwezige interne controlemaatregelen. Deze opdracht is uitgevoerd conform NOREA Richtlijn 3000: Assurance opdrachten door IT-auditors.

Voorbeeldprojecten

Deloitte heeft ook vier voorbeeldprojecten geselecteerd en beoordeeld. Deze projecten en bijbehorende berekeningen hebben voldaan aan de volgende criteria:

  • Compleetheid en volledigheid van input -en output data;
  • Voldoende omvang en differentiatie van investeringen en programma;
  • Berekeningen met verschillende detailniveaus;
  • Berekeningen waarbij verschillende methoden van waardebepaling zijn  gebruikt;
  • Ten minste één project waarbij verwervingen nog moeten plaatsvinden.